O projekcie2023-08-01T12:03:14+00:00

SIANOWSKIE SPOTKANIA Z ŻYWĄ HISTORIĄ

Informacje o projekcie „Sianowskie spotkania z żywą historią”

 

Już po raz czwarty, dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia ma przyjemność realizować projekt skierowany do młodego pokolenia sianowian.

Zadanie „Sianowskie spotkania z żywą historią” dotyczy kształtowania lokalnej świadomości i tożsamości historycznej młodego pokolenia mieszkańców gminy Sianów.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej i historycznej 80 os. grupy młodzieży ze szkół z terenu gminy Sianów oraz podniesienie ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne, w szczególności skupione wokół historii regionu przez organizację wydarzeń aktywizujących związanych gł. z historią narodu polskiego w okresie V-XII 2023 r.

W ramach przedsięwzięcia uwypuklone zostaną trzy ważne epizody w historii Polski: 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wybuch Powstania Warszawskiego w 1944 r. i Poznański czerwiec 1956 r.

Zaproszenie do współorganizacji oraz uczestnictwa w innowacyjnych wydarzeniach upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, rozbudzenie pasji do historii i poznawania dziejów narodu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań oraz wywołanie u młodzieży poczucia sprawczości m.in. dzięki udziałowi w akcji ekologicznej, stanowić będzie szansę dla młodzieży na rozwój, wzrost poczucia tożsamości z miejscem, w którym żyją.

Jednym z pomysłów na rozbudzenie w młodych ludziach chęci do nauki historii i poznawania dziejów narodu jest innowacyjne podejście do poznania historii: organizacja inscenizacji historycznej, wydarzeń edukacyjnych i gry miejskiej, lekcje żywej historii oraz nauka umiejętnego wykorzystania internetowej platformy edukacyjnej (powstałej w wyniku realizacji P NOWE FIO Edycja 2021) oraz aktywny udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych. Dodatkowym aspektem projektu, który ma za zadanie rozbudzić w młodym pokoleniu poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą ich rzeczywistość jest

zaangażowanie młodzieży w działania ekologiczne w myśl idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Partner strategiczny zadania: Gmina Sianów

Termin realizacji zadania: 01.05.-31.12.2023 r.

Uczestnicy zadania: młodzież  z klas V-VIII  ze szkół z terenu Gminy Sianów w liczbie 80 osób.

Działania projektowe:

  1. Prelekcja w szkołach „Poznański czerwiec 1956” – wydarzenie edukacyjne
    W ramach działania zaplanowano organizację Punktu Młodego Historyka w formie stanowiska edukacyjnego

połączonego z prelekcją wykorzystujące wyobraźnię i nowoczesne aktywności manualne. Wydarzenie ma na celu przybliżenie problematyki powstania antykomunistycznego, do którego doszło w Poznaniu dnia 28 VI 1956 r., ma promować postawy patriotyczne poprzez przywołanie jednego z najważniejszych wydarzeń związanych z oporem społecznym doby Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

  1. Cykl trzech lekcji żywej historii pt. “Ku prawdziwie wolnej Polsce…”

I moduł edukacyjny: Witaj Niepodległa! Rok 1918 na Ziemiach Polskich. – Odrodzenie państwowości polskiej po 123 latach zaborów.

II moduł edukacyjny: Stolica walczy! Powstanie Warszawskie 1944 r.

III moduł edukacyjny: Za wolność I chleb! Powstanie Poznańskiego Czerwca 1956 r.

W trakcie spotkań zostanie uczniom dodatkowo zaprezentowana witryna edukacyjna dla młodzieży „Powstania 18-44-56”.

  1. „Powstanie Warszawskie 1944” – uroczystości i inscenizacja dnia 1 sierpnia w Parku im. Powstańców Warszawskich w Sianowie.

Dodatkowym aspektem wydarzenia będzie zaproszenie młodzieży do akcji ekologicznej w myśl idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”- wspólna akcja sprzątania terenów, na których będą odbywać się spotkania z historią.

  1. Gra Miejska „Wielkopolanie walczą 1918-2023. 105. Rocznica rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego i

odzyskania niepodległości”

Gry miejska – jako jedna z najbardziej atrakcyjnych metod opowiadania o przeszłości, łącząca w sobie elementy typowo poznawcze, związane z wybranymi zagadnieniami z historii z ideą aktywnego spędzania wolnego czasu, realizowana będzie w granicach miasta Sianów. Poszczególne punkty kontrolne rozmieszczone zostaną w taki sposób, by uczestnicy przemierzali Sianów i poznawali zabytki miasta. Na każdym punkcie przygotowane zostaną konkurencje teoretyczne i/lub praktyczne, osadzone w tematyce Powstania Wielkopolskiego. Każdy z punktów obsadzony zostanie przez odtwórców historycznych oraz edukatorów w strojach historycznych, spójnych z tematyką punktu.

Dodatkowym aspektem wydarzenia będzie zaproszenie młodzieży do akcji ekologicznej w myśl idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”- wspólna akcja sprzątania terenów, na których będą odbywać się spotkania z historią.

  1. Chwała bohaterom! 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Interaktywna wystawa historyczna zorganizowana 11 listopada w trakcie uroczystości w Parku im. Powstańców Warszawskich w Sianowie
  1. Konkurs plastyczny dla młodzieży związany z wybranym przez każdego uczestnika konkursu jednym z trzech powstań, których dotyczy projekt.

Nagrody dla autorów wyróżnionych prac.